Cookie- och integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter och cookies.

Hantering av personuppgifter och cookies

 

1. Allmänt

Genom att gå in på www.flexaccess.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. Ansvariga för hemsidan är FlexAccess AB, med org.nr. 556958-6109. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till support@flexaccess.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.flexaccess.se.

 

2. Cookies

www.flexaccess.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemside-besökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.flexaccess.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.flexaccess.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.flexaccess.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.flexaccess.se sluta att fungera korrekt.

 

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är FlexAccess AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta support@flexaccess.se.

 

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör FlexAccess AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver FlexAccess ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 

5. Ansvar

FlexAccess AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

 

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Sundsvalls tingsrätt som första domstolsinstans.

 

Information om datalagring

 

Information till kunder

Som kund hos FlexAccess AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

 

FlexAccess AB

Organisationsnummer: 556958-6109

Adress: Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall

Telefon: 010-405 08 60

 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget på e-postadress: gdpr@flexaccess.se

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att skicka e-post till: gdpr@flexaccess.se

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

 

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.
  • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

 

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget på e-postadress: gdpr@flexaccess.se

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social mediaapplikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social mediaapplikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social mediaapplikation.